Klauzula Informacyjna

2018-05-24 1154
Art. czytany: 3161 razy

Klauzula Informacyjna

W dniu 25 maja 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 ww. rozporządzenia informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Starachowicki z siedzibą w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice (41 276-09-00) adres mail [email protected]

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Kostrzewa. W razie wątpliwości związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected], tel. 041 276-09-21 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, parter, pokój nr 11 – kancelaria ogólna lub pocztą, faxem, mailem.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek określonych w:
- art. 6 ust 1 a,b,c,d,e RODO
- art. 9 ust 2 a,b,c,g,h, j RODO (przetwarzanie danych szczególnych kategorii)
- art. 10 RODO (przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących
i naruszeń prawa, wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w tym zakresie.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania ( m.in. sądy, prokuratura, policja, organy administracji rządowej)

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych (nie dotyczy niektórych spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji i Dróg)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.